Missie en visie

IKC Achterberg biedt basisonderwijs, dat gefundeerd is op een katholieke traditie, aan leerlingen uit Dongen (voornamelijk Dongen-Centrum, Dongen-Oost en de wijk De Hoge Akker). Samen met haar partners vormt IKC Achterberg een kindcentrum, waar kinderen van 0-12 jaar gebruik kunnen maken van een sluitend pedagogisch dagarrangement. De school wordt ook wel omschreven als ‘een middelgrote school, die klein voelt’.

Visie

Op IKC Achterberg staan we voor onderwijs waarbij een leerling zich veilig voelt en gezien wordt. Er wordt binnen de school veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen voor vragen en problemen. Zelfstandig werken en samenwerken, zowel binnen de school als in de omgeving, zijn daarbij belangrijk. Vanuit een open en nieuwsgierige houding, uitgedaagd worden tot leren. Op deze manier kunnen leerlingen zichzelf ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal emotioneel, met hun eigen mogelijkheden en talenten. Het geven van vertrouwen in verantwoordelijkheid en een positieve benadering geven een leerling meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst; een plaats in de maatschappij.

Missie

Onze missie rust op drie pijlers:

  • Respect: Bij ons dagelijks handelen is RESPECT voor alle betrokkenen, ons gebouw en materialen van groot belang. Het begint met het respectvol en accepterend behandelen van en naar elkaar (leerlingen, leerkracht en ouders). We gaan voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, ideeën en bezittingen om.
  • Eigenaarschap: We streven ernaar om kinderen de verantwoordelijkheid over hun eigen doen en laten te geven. De kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces. Een voorbeeld hiervan is het werken met de weektaak of het rapportfolio.
    We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Wij (leerlingen, leerkrachten en ouders/ verzorgers) zijn verantwoordelijk voor de consequenties van ons eigen handelen, zowel t.o.v. de medemens als t.o.v. zaken in mondiaal perspectief, zoals het milieu.
  • Passie: We werken met veel plezier en een grote gedrevenheid op IKC Achterberg om het beste uit onze kinderen naar boven te halen. Een leerling leert vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt voort uit de eigen wil om iets te doen. De mogelijkheid en ruimte om zelf keuzes te kunnen maken is belangrijk. De leerkracht dient als spil. Hij deelt kennis, is verantwoordelijk en intrinsiek gemotiveerd om werkprocessen te begeleiden en te verbeteren.