Verlofaanvraag

De leerplicht

In de leerplichtwet staat dat ouder(s)/verzorger(s) er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. De school en de gemeente moeten dit controleren. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze verplichting mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Wanneer hoeft uw kind niet naar school

 • Als de school dicht is in verband met vakanties of voor een speciale reden bijvoorbeeld een studiedag van het personeel.
 • Als het ministerie verbiedt de school te bezoeken in verband met varkenspest, vogelpest, o.i.d.
 • Als uw kind ziek is. U moet dit zo spoedig mogelijk aan de school doorgegeven.
 • Als uw kind wordt geschorst of van school verwijderd. De directeur moet u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 • Als uw kind vanwege plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging de school niet kan bezoeken. U moet de school hier twee dagen van tevoren van op de hoogte stellen. De school gaat alleen akkoord met verlof als het gaat om de officiële feest- en gedenkdagen van de betreffende godsdienst.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd wordt alleen een uitzondering gemaakt als uw kind niet in de schoolvakanties op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s). Vakantieverlof kan maar éénmaal per schooljaar worden gegeven voor ten hoogste 10 dagen en  het moet hierbij gaan om de enige gezinsvakantie dat schooljaar. Vakantieverlof mag niet gegeven worden voor de eerste twee weken van het schooljaar. U kunt een verzoek voor vakantieverlof doen bij de directeur van de school. Op school is hiervoor een formulier aanwezig. De directeur moet u schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing. De directeur mag geen vrij geven voor vakantie onder schooltijd als er sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, of vanwege een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of een lang weekend weg.

Verlof voor ‘andere gewichtige omstandigheden’

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd, bijvoorbeeld:

 • bij verhuizing van het gezin krijgt uw kind verlof voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van een huwelijk van familie (t/m de 3de graad van de leerling) krijgt uw kind verlof voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen als het huwelijk buiten de gemeente plaatsvindt;
 • voor een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders verlof voor 1 dag;
 • voor een 25- of 40-jarig ambtsjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) verlof voor ten hoogste 1 dag;
 • voor gezinsuitbreiding krijgt uw kind verlof voor ten hoogste 1 dag.
 • Bij ernstige ziekte van ouder(s)/verzorger(s), grootouders, broers of zussen wordt het aantal verlofdagen bepaald in overleg met de directeur.
 • Bij het overlijden van bloed -en aanverwanten wordt ook het aantal verlofdagen bepaald in overleg met de directeur.

Soms kunnen er zich omstandigheden voordoen waarvoor u toch voor uw kind vrij wilt vragen op grond van ‘andere gewichtige omstandigheden’ dan hierboven genoemd. De wet schrijft dan voor dat het moet gaan om situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind liggen.

De hieronder genoemde situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’ en zullen dus niet voor verlof in aanmerking komen;

 • familiebezoek in het buitenland,
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding,
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan,
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte,
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

Als u het niet eens bent met de beslissing

Als uw verzoek om verlof wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen, dus de directeur of de leerplichtambtenaar, zij moeten hun besluit dan heroverwegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten en daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. De directeur en/of de leerplichtambtenaar kunnen eventueel bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente advies vragen over de kwestie. Dit advies van de commissie kunnen zij laten meewegen bij de heroverweging. Bent u het niet eens met het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen, dan kunt u op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de rechtbank. Aan deze juridische procedure zijn kosten verbonden, het is daarom raadzaam juridisch advies in te winnen als u een beroepschrift wilt indienen, dit kan bijvoorbeeld bij een Bureau voor rechtshulp.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als uw kind verlof opneemt zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt.

Vragen over (vakantie)verlof of over de leerplicht

Als u nog vragen heeft over verlof of over ander leerplichtzaken kunt u terecht bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Download hier het verlofaanvraagformulier