Passend onderwijs

Vanaf het moment dat uw kind als vierjarige op onze school komt, wordt de voortgang van het leerproces nauwlettend gevolgd.

DSC0707

Dit doen we met behulp van ons digitale leerlingvolgsystemen CITO en Parnassys en waar het de sociaal-emotionele ontwikkeling betreft, met het programma ZIEN. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kleuter gevolgd met het volgsysteem "Kijk". Alle leerlingen worden op deze manier gevolgd. Er wordt een programma gemaakt passend bij de zorg die de leerling nodig heeft. Dit staat beschreven in de groepsplannen. We werken op onze school bij de hoofdvakken standaard in drie groepen en we noemen dit aanpak 1, 2 en 3. De kinderen in aanpak 1 krijgen uitleg over de leerstof, instructie, die daarna vervolgd wordt met een verlengde instructie door de leerkracht. De kinderen in aanpak 2 gaan na de eerste instructie aan de slag met verwerken van de leerstof. De kinderen in aanpak 3 hebben weinig tot geen instructie meer nodig van de leerkracht en gaan al vlot aan de slag. Waar mogelijk wordt deze laatste groep kinderen een programma geboden, dat zorgt voor méér uitdaging dan de aangeboden reguliere leerstof.

Tweemaal per jaar wordt iedere groep in een groepsbespreking met de IB-er. De leerlingen en het aanbod van de leerstof blijven zo goed in beeld. Daar waar nodig is stellen we voor individuele leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, met hierin zijn of haar eigen leertraject. Daarnaast kan de interne begeleider u vragen uw kind in het ondersteuningsteam te mogen bespreken. Dat gebeurt enkel met toestemming van de ouders. U kunt ook bij dat overleg over uw kind aanwezig zijn om mee te denken.  Alles wat er in het ondersteuningsteam besproken wordt is uiteraard vertrouwelijk. Samen met u proberen we uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

Zorg door externen onder schooltijd

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s)/verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen behorend tot het bevoegd gezag, getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er door het ondersteuningsteam van de basisschool kan worden aangetoond, dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Als dit is aangetoond, dient er door de ouder(s)/verzorger(s) en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. Als dit allemaal goed is geregeld, kan de school alsnog toestemming geven.

Als Kindcentrum willen we bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Hiervoor bieden we een pedagogisch en onderwijskundig aanbod dat, zoals beschreven, een groepsgerichte aanpak kent. Vanuit onze missie om “kinderen een goede start te geven bij het vinden en innemen van hun plek en rol in de maatschappij en hen helpen om zelfstandig hun potentieel te ontdekken en optimaal te benutten” moeten we in staat zijn in te spelen op de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van kinderen: geen mens is immers hetzelfde. De mate waarin we dat kunnen is niet onbeperkt. Hieronder leest u grofmazig hoe wij de zorg voor kinderen inrichten. De precieze uitwerking vindt u in het School Ontwikkelings Plan (SOP). De kwaliteitscoördinator kan u hier meer over vertellen.

Wet passend onderwijs

De overheid schrijft voor in de wet op het passend onderwijs dat er voor ieder kind in Nederland een passende plek moet zijn in het onderwijs en dat schoolbesturen hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast schrijft de wet op de leerplicht voor dat alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn, tot zij voldoende gekwalificeerd zijn.

Omdat niet elk schoolbestuur zelfstandig op elke ondersteuningsvraag een antwoord kan bieden, zijn er in heel Nederland samenwerkingsverbanden van schoolbesturen ingericht. Binnen elk samenwerkingsverband moet elke kind een passende plek kunnen vinden.

Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda en omstreken primair onderwijs (RSV-Breda)

Alle basisscholen in Dongen werken samen het grotere samenwerkingsverband ‘RSV-Breda’. Samen met de andere scholen en schoolbesturen uit de regio zorgen we voor een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Dit betekent dat er voor elk kind in de regio een passende plek is. Door de expertise van alle afzonderlijke scholen weten we zo in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van een diverse groep kinderen.

Hierin werken scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samen. Zo wordt er kennis en ervaring uitgewisseld, maar kunnen kinderen ook tussentijds van school wisselen, bijvoorbeeld omdat een andere basisschool een beter passend aanbod heeft voor een leerling.

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling te groot is voor een reguliere basisschool, kan het RSV-Breda door middel van een ‘leerling arrangement’ extra middelen beschikbaar stellen aan basisscholen. Als er nog meer ondersteuning nodig is, kan de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) ook besluiten dat een kind toegelaten kan worden tot het speciaal (basis-)onderwijs. In dat geval verlaat de leerling de eigen basisschool. Hierover leest u meer bij ‘zorgaanpak in niveaus’.

Schoolprofiel

IKC Achterberg profileert zich als een basisschool met een breed profiel: wij bieden onderwijs aan een grote verscheidenheid aan leerlingen met een lichte tot middelzware zorgvraag. Vanuit onze groepsgewijze benadering en ons pedagogisch klimaat zijn leerlingen die een sterk individuele ondersteuningsbehoefte hebben (bijvoorbeeld door een individuele leerroute wegens uitzonderlijke hoge of lage capaciteiten) minder op hun plek op IKC Achterberg. Ook leerlingen die mogelijk de groepsprocessen en pedagogische veiligheid ernstig en herhaald verstoren door externaliserend gedrag hebben wij weinig te bieden. In het verleden zijn verschillende leerlingen met deze kenmerken in nauw overleg met hun ouders doorverwezen naar andere scholen.

Ter ondersteuning aan de groepsgerichte aanpak hebben wij specifieke kennis over en ervaring met leesproblemen, meerbegaafdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verschillende later ingestroomde leerlingen met deze kenmerken zijn bij ons opgebloeid. De fysieke toegankelijkheid van ons gebouw levert een beperking op voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Signalering

Elke leerling wordt door middel van observaties en toetsen gevolgd. Hiervoor gebruiken we zowel toetsen en observaties uit de lesmethodes, als gestandaardiseerde toetsen en observatie-instrumenten. Voor de groepen 1-2 wordt de brede ontwikkeling gevolgd met volgsysteem Kijk! Hierbij worden de leerlingkenmerken afgezet tegen de gemiddelde ontwikkeling van andere kinderen. Op die manier wordt in beeld gebracht of (en op welke gebieden) een kind een (relatieve) voorsprong of achterstand heeft. De rapportage van Kijk! vormt in de kleuterperiode tevens het leerlingrapport.

In de groepen 3-8 wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gevolgd met Kindbegrip. Daarnaast wordt de taal-, reken- en leesontwikkeling gevolgd met het leerlingvolgsysteem van Cito. Ook bij deze systemen kunnen de leerlingkenmerken worden vergeleken met ‘de gemiddelde leerling’. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om met de onderwijsaanpak in te spelen op onder- of juist boven-ontwikkelde talenten van kinderen. Vanaf het einde van groep 6 bespreken we met ouder(s)/verzorger(s) en hun kind(eren) de zogenaamde OPP-trap (ontwikkelingsperspectief) om zodoende een oriëntatiekader op te stellen, ook in de groepen 7 en 8 gebeurt dit. In groep 8 wordt het uiteindelijke schooladvies vastgesteld. Het oriëntatiekader biedt zicht op de uitstroommogelijkheden in de richting van het voortgezet onderwijs.

De zorgstructuur op IKC Achterberg

Onder zorg verstaan wij het verlenen van ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit kunnen leerlingen zijn die extra uitdaging of juist extra instructie nodig hebben. De zorg verandert voortdurend en is een complex geheel. Om duidelijk te maken op welke manier wij zorg verlenen en welke vormen van zorg wij kunnen bieden hebben wij een zorgplan geschreven dat is te vinden op onze website.

Zorgaanpak in niveaus

De onderwijsaanpak wordt gebaseerd op meetbare informatie uit de signalering. Hierbij worden vijf niveaus van onderwijsaanbod onderscheiden. Vier niveaus kunnen op IKC Achterberg worden gerealiseerd:

Niveau 1: Klassikaal aanbod

De reguliere lessen in elke groep.

Niveau 2: Klassikaal aanbod, met extra aandacht in de klas

Bijvoorbeeld verlengde instructie aan de instructietafel of verdiepend/verbredend aanbod met behulp van extra materialen. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan dit leiden tot ‘groep doorbrekend werken’, waarbij leerlingen met specifieke behoeften uit verschillende groepen worden geclusterd. Het groepsoverstijgend werken draagt dan bij aan een afname van het aantal niveaus waarmee de leerkracht tegelijkertijd werkt.

Niveau 3: Extra aanbod, buiten de klas

Leerlingen die specifieke ondersteuning op verbredend gebied nodig hebben, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de hoogbegaafden setting ‘Met je map naar het lab’ (Leerlab hoogbegaafdheid). Leerlingen komen waar mogelijk in aanmerking voor dyslexie lezen en de Taalsetting. Daarnaast zijn er mogelijkheden in het Leerlab (sociaal emotioneel leren).

Niveau 4: Intensief ondersteuningsaanbod

Als het reguliere ondersteuningsaanbod onvoldoende perspectief biedt, wordt er een groeidocument opgesteld. Extra ondersteuning wordt dan aangevraagd bij het regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs. Eventuele extra faciliteiten die geboden worden, worden altijd leerling-specifiek ingezet. Dit noemen we een onderwijsarrangement. De groepsleerkracht blijft regisseur van de brede ontwikkeling van het kind, maar de kwaliteitscoördinator neemt de regie voor de specifieke doelstellingen die worden nagestreefd, middels het geboden onderwijsarrangement.

Niveau 5: Verwijzing naar andere school

Als de ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 niet leiden tot een passende plek op onze school, acht de school zich dermate handelingsverlegen, dat in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) gezocht zal worden naar een beter passende school in het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs. De school draagt hierbij de zorgplicht om een passende plaats te vinden. Een kwaliteitscoördinator/orthopedagoog heeft dan de rol van procesbegeleider.

Intern en extern ondersteuningsteam

Het interne ondersteuningsteam bestaat uit een leerkracht, kwaliteitscoördinator en de directeur. Zij komen bijeen om besluiten te nemen over het ondersteuningsaanbod aan kinderen. Soms sluiten ook ouder(s)/ verzorger(s) hierbij aan. Als de ondersteuningsbehoefte op niveau 4 of 5 komt, is er altijd sprake van een extern ondersteuningsteam: een gedragswetenschapper en inhoudelijk specialisten uit het speciaal (basis-)onderwijs of andere externe hulpverleners sluiten dan aan. De directeur is voorzitter van het ondersteuningsteam. De leerkracht is als ‘eerste verantwoordelijke voor de leerling’ de inbrenger eventueel samen met ouder(s)/ verzorger(s). De andere aanwezigen hebben een adviserende rol.

Ook als er zorgen zijn om de thuissituatie heeft het interne ondersteuningsteam een rol. In overleg bepalen zij of er een eventuele zorgmelding bij ‘Veilig Thuis’ wordt gedaan.

Veiligheid

Voorwaardelijk om te kunnen leren en ontwikkelen is een veilige omgeving voor alle kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en personeelsleden van ons Kindcentrum. Om de veiligheid te garanderen spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag, beschikken alle medewerkers én vrijwilligers van de overblijf over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ en besteden we in de lessen expliciet aandacht aan verstandig en veilig gedrag. Verschillende mensen hebben op het gebied van veiligheid een speciale rol:

Fysieke veiligheid: Bedrijfshulpverleners

Verschillende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij nemen bij calamiteiten de leiding en zijn getraind in het verlenen van eenvoudige eerste hulp en brandbestrijding. Hiervoor worden zij jaarlijks bijgeschoold. Ook oefenen we ieder jaar verschillende procedures, zoals het ontruimen van het gebouw. De werkwijze is vastgelegd in het bedrijfshulpverleningsplan, dat op IKC Achterberg in te zien is. In de linker entree van de school hangt een overzicht met de BHV’ers van de school.

Fysieke veiligheid: Arbo-coördinator

Helma Heijkant houdt specifiek toezicht op de leer- en arbeidsomstandigheden op school en adviseert de directie hierover.

Sociale veiligheid: Vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator

Je veilig voelen vinden we belangrijk: niemand mag tekort worden gedaan. Mocht er toch sprake zijn van onveilige situaties door (machts-)misbruik, (seksuele) intimidatie, pesten of verwaarlozing, dan kan een gesprek met een vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Bij hen kan in een vertrouwelijk gesprek een klacht of zorg worden neergelegd. De interne vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor voor uw klacht, kan samen naar oplossingen kijken, informeren over de klachtenprocedure, overleggen met de andere vertrouwenspersoon of verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Onze interne vertrouwenspersonen zijn:

Onze anti-pestcoördinator is:

Naast deze interne vertrouwenspersonen is er een externe vertrouwenspersoon benoemd. Als u vindt dat uw klacht onvoldoende is opgepakt door de school, kan de externe vertrouwenspersoon u begeleiden bij bemiddeling of bij het doorlopen van de externe klachtenprocedure. Onze externe vertrouwenspersoon is een medewerker van vertrouwenswerk.

"Optimale begeleiding in zijn/haar proces"

Meer informatie?