Algemene informatie

Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30-12.00 en 13.15-15.30

woensdag
8.30-12.00

Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Leerplicht en verlof

Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Alleen om gewichtige redenen kun je voor een kortere of langere tijd extra verlof aanvragen. Dus niet voor een extra vakantie of een snipperdag, maar bijvoorbeeld wel voor ziekte, een huwelijk, een ambtsjubileum of uitvaart. De directeur kan maximaal 10 dagen verlof verlenen. Dit extra verlof wordt schriftelijk aangevraagd bij de directeur en de beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Absentie

Als je kind ziek is en niet naar school komt, kun je dit telefonisch voor 8.30 uur doorgeven. Het mag ook via de mail op de website (zie homepage). Bezoek aan huisarts, ziekenhuis e.d. kun je schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de leerkracht of via de website.

Luizencontrole

Na elke schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Met de uitkomst van de controles wordt discreet omgegaan. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld. Vertrouwenspersoon Als er problemen zijn, kunnen kinderen en ouders/verzorgers dit met de leerkrachten oplossen. Eventueel kan de directie ingeschakeld worden. Soms lukt het niet om tot een oplossing te komen. In dat geval kun je terecht bij onze interne vertrouwenspersonen Helmi Jansens en Marleen van Kempen. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is Irma van Hezewijk, telnr 0416-674400.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, kun je dit aan de directie kenbaar maken. Als je het nodig acht, kun je je direct wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie werkt geheel onafhankelijk. Je kunt je klacht indienen bij:

Stichting KOMM
Regio Noordoost Brabant
Postbus 32
5328 ZG Rossum
06-53107731
k.o.m.m@tiscali.nl

Algemeen telefoonnummer Stichting KOMM: 0877-873888

Activiteitencommissie

Op onze school zijn vele ouders actief bij diverse activiteiten. Een en ander wordt in goede banen geleid door de teamleden en de leden van de activiteitencommissie (AC). De activiteitencommissie vraagt de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage voor deze activiteiten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een aantal teamleden en een aantal ouders, die kinderen hebben op onze school. De MR beslist mee over diverse schoolzaken.

Overblijven op IKC Achterberg

U kunt uw kind inschrijven via
tsoclub.nl/achterberg